ALDI Talk – Privacyverklaring

1. Principes

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en te goeder trouw verzameld, verwerkt en gebruikt. Voor zover mogelijk geven we onze bedrijfsprocessen zodanig vorm dat bij de ontwikkeling van de producten en het aanbod aan dienstverlening al rekening gehouden wordt met de vereisten aangaande de gegevensbescherming en dat persoonsgegevens zodanig geanonimiseerd worden, dat de betrokken persoon niet of niet meer geïdentificeerd kan worden wanneer daardoor de overeengekomen doel niet in gevaar gebracht wordt. L-MOBI TALK gebruikt uw persoonsgegevens voor het technische beheer en de verdere ontwikkeling van deze internetsite, voor het beheer van klanten, gebruikers en marketing, om u te informeren over onze diensten en producten en voor andere nauwkeurig gedefinieerde doelen.

2. Gebruikte bronnen en gegevens

In het kader van onze zakelijke relatie verwerken we persoonsgegevens die we rechtstreeks van u hebben verkregen. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens die we op toegestane wijze hebben verkregen uit openbaar toegankelijke bronnen of die aan ons worden doorgegeven door bevoegde andere derden, voor zover deze gegevens voor het leveren van de betreffende diensten en in het kader van het overeengekomen gebruiksdoel vereist zijn.

We slaan de gegevens op die nodig zijn voor de afhandeling van uw bestelling, het gebruiken van onze producten of het leveren van diensten, bijvoorbeeld reparaties, en – als u daarvoor heeft gekozen – voor de afhandeling van betalingen. Dit zijn persoonsgegevens zoals uw adresgegevens, uw geboortedatum (als uw leeftijd gecontroleerd moet worden) en de voor bepaalde betaalwijzen benodigde gegevens. Aan uw adresgegevens worden de resp. bestelgegevens (artikelen, hoeveelheden, prijs, etc.) toegevoegd. In de meeste gevallen is L-MOBI TALK al wettelijk verplicht om deze gegevens te verzamelen (bijvoorbeeld bij de leeftijdscontrole volgens het jeugdrecht (wetten ter bescherming van kinderen) of de belastingwetgeving).

3. Doel van de verwerking en rechtsgrondslagen

De verwerking van uw persoonsgegevens verloopt conform de bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanvullende nationale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Voor het voldoen aan overeenkomstverplichtingen (art. 6 lid 1 b AVG):

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van de handel met producten en diensten op het gebied van consumentenelektronica. De doelen van de gegevensverwerking zijn in eerste instantie gericht op het concrete product (bv. fysiek of digitaal) en de toepassingsmogelijkheden ervan of op een aan ons gegeven opdracht (bv. reparatie). Verdere details over de doelen van de gegevensverwerking staan in de overeenkomstdocumenten, de handleiding en de handelsvoorwaarden of gebruiksvoorwaarden.

In het kader van de afweging van belangen (art. 6 lid1 f AVG):

Voor zover vereist verwerken we uw gegevens, behalve voor het eigenlijke voldoen aan de overeenkomst, voor de bescherming van gerechtvaardigde belangen van ons of van derden. Daaronder vallen de controle en optimalisatie van procedures voor de analyse van de behoeften met als doel directe benadering van klanten, reclame of markt- en opinieonderzoek, voor zover u geen bezwaar heeft tegen het gebruik daarvoor van uw gegevens, het aanhangig maken van juridische claims en de verdediging bij juridische conflicten, het waarborgen van de IT-veiligheid en het IT-bedrijf van L-MOBI TALK, het voorkomen en oplossen van misdrijven op basis van een verordening door of namens de overheid en de maatregelen voor het bedrijfsmanagement en de verdere ontwikkeling van diensten en producten van L-MOBI TALK.

Op basis van uw toestemming (art. 6 lid1 a AVG):

Voor zover wij beschikken over uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doelen (bv. het doorgeven van gegevens binnen het concern, de evaluatie van gegevens voor marketingdoeleinden) vindt de rechtmatigheid van deze verwerking plaats op basis van uw toestemming. De gegeven toestemming kan op elk moment worden herroepen. Dit geldt ook voor het herroepen van toestemmingsverklaringen die zijn afgegeven voordat de AVG van kracht werd, dus vóór 25/05/2018. Het herroepen van de toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de tot aan de herroeping verwerkte gegevens.

Op basis van wettelijke bepalingen (art. 6 lid1 c AVG) of in het algemene belang (art. 6 lid1 e AVG):

Hiertoe behoren bijvoorbeeld de identiteits- en leeftijdscontrole of het uitvoeren van belastingtechnische controle- en aangifteverplichtingen. Voor zover onderstaand niet specifiek aangegeven worden bij het gebruik van deze internetsite in principe geen persoonsgegevens verwerkt; dat wil zeggen, niet opgeslagen of gewijzigd of aan derden doorgegeven.

4. Doorgeven van gegevens aan derde landen of aan internationale organisatiesn

Het doorgeven van gegevens aan plaatsen in landen buiten de Europese Unie (zgn. derde landen) vindt plaats voor zover dat voor de uitvoering van uw opdrachten nodig is, wettelijk verplicht is of u ons daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Bovendien geeft L-MOBI TALK geen persoonsgegevens door aan plaatsen in derde landen of internationale organisaties. Wel maakt L-MOBI TALK voor bepaalde opdrachten gebruik van dienstverleners die eveneens gebruikmaken van derde dienstverleners die hun hoofdvestiging, het moederbedrijf of computercentra in een derde land kunnen hebben. Volgens art. 45 AVG is het doorgeven toegestaan als de Europese Commissie heeft besloten dat in een derde land een gepast niveau van bescherming bestaat. Als een dergelijke beslissing niet genomen is mogen L-MOBI TALK of de dienstverlener persoonsgegevens alleen doorgeven aan een derde land of aan een internationale organisatie voor zover er voorzien is in passende garanties (bv.standaard gegevensbeschermingsclausules, die door de Commissie of de toezichthoudende instantie in een bepaalde procedure zijn geaccepteerd) en er uitvoerbare rechten en effectieve beroepsmogelijkheden bestaan. L-MOBI TALK heeft met deze dienstverleners overeenkomsten afgesloten via de zgn opdrachtverwerking die regelen dat met de overeenkomstpartners altijd grondbeginselen over de bescherming van gegevens worden aangehouden, waarbij het Europese niveau van gegevensbescherming in acht wordt genomen.

5. Bewaartermijnen

L-MOBI TALK verwerkt uw persoonsgegevens en slaat deze op zolang dit voor de uitvoering van onze overeenkomstverplichtingen en wettelijke verplichtingen nodig is. Als de gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of vanwege wettelijke verplichtingen, dan worden deze regelmatig verwijderd, tenzij de – tijdelijke – verdere verwerking vereist is voor te volgende doelen: Behoud van bewijsmiddelen in het kader van de wettelijke verjaringsbepalingen. Volgens de Duitse voorschriften van §§ 195 e.v. BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), kunnen deze verjaringstermijnen oplopen tot 30 jaar, waarbij de regelmatige verjaringstermijn drie jaar bedraagt. Verder behoort daartoe de uitvoering van handels- en belastingtechnische Bewaarplicht volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB, Handelsgesetzbuch) of het Duitse belastingwetboek (AO, Abgabenordnung). De in de hiervoor genoemde wetten bepaalde termijnen voor bewaren resp. documentatie bedragen twee tot tien jaar.

6. Rechten van betrokkenen

Elke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft recht op:

inzage (art. 15 AVG),

rectificatie (art. 16 AVG),

wissen van gegevens (art. 17 AVG),

beperking van de verwerking (art. 18 AVG),

overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en

recht van bezwaar (art. 21 AVG),

Bovendien bestaat het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie (art. 77 AVG).

7. Verplichting tot de beschikbaarstelling van gegevens

In het kader van onze handelsrelatie moet u die persoonsgegevens beschikbaar stellen die voor het beginnen en uitvoeren van een handelsrelatie en de uitvoering van de daarmee verbonden contractuele verplichtingen nodig zijn of tot het verzamelen waarvan we wettelijk verplicht zijn. Zonder deze gegevens zullen we gewoonlijk niet in staat zijn de overeenkomst met u af te sluiten of uit te voeren of komt de uitvoering van uw wettelijke rechten (bv. garanties en vrijwaringen) in gevaar.

8. Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Voor de motivering en uitvoering van de handelsrelatie gebruiken we in principe geen volautomatische besluitvorming volgens art. 22 AVG. Wanneer in specifieke gevallen wel gebruikmaken van deze procedures, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven. We verwerken uw gegevens gedeeltelijk automatisch met het doel om bepaalde persoonlijke aspecten te analyseren (profiling). We maken bijvoorbeeld gebruik van profiling om u gericht te kunnen informeren over producten en diensten of we gebruiken analyse-instrumenten. Dit maakt een op de vraag afgestemde communicatie en reclame mogelijk, inclusief markt- en opinieonderzoek.

9. Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze internetsite

Bij uitsluitend informatief gebruik van de internetsite, het zogenaamde bekijken, dus als u zich niet registreert of ons op andere wijze gegevens doorgeeft, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze internetsite bekijkt verzamelen we daarom de volgende gegevens die voor ons technisch nodig zijn om u onze internetsite te laten zien en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid1 S. 1 lit. f AVG):

IP-adres

 

Datum en tijd van de aanvraag

 

Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

 

Inhoud van de vraag (concrete pagina)

 

Toegangsstatus/HTTP-statuscode

 

Per keer doorgeven hoeveelheid gegevens

 

Internetsite van welke de vraag komt

 

Browser

 

Besturingssysteem en de interface daarvan

 

Taal en versie van de browsersoftware

 

Naast de hierboven genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze internetsite cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via de gebruikte browser op de harde schijf worden opgeslagen en waardoor degene die de cookie laat plaatsen (in dit geval wij), bepaalde informatie krijgt. Dit dient bijvoorbeeld voor de prestatie-analyse van de internetpagina door cookies die helpen om onze internetpagina te verbeteren, doordat ze ons overzichtsstatistieken leveren over het aantal bezoekers van een pagina, welke delen van een pagina het meest bekeken worden en de stad of de plaats van vestiging van de gebruiker. Deze kunnen worden geïnstalleerd door een door ons ingeschakelde externe analyseaanbieder. Deze cookies identificeren u niet persoonlijk. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer installeren. Ze dienen er alleen voor om het internetaanbod als geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Daarbij gebruikt L-MOBI TALK de volgende soorten cookies: Tijdelijke cookies en permanente cookies.

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd als u uw browser sluit. Hieronder vallen met name de sessie-cookies. Deze slaan een zgn. sessie-id op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer worden herkend als u weer naar onze internetsite gaat. De sessie-cookies worden verwijderd als u uitlogt of uw browser sluit.

Permanente cookies worden automatisch na een opgegeven duur verwijderd en deze duur kan per cookie wisselen. U kunt de cookies op elk moment verwijderen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.U kunt uw browserinstelling naar eigen wensenvoorkeur configureren en bv. het accepteren van Third-Party-cookies of alle cookies weigeren. Wij wijzen u er op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze internetsite kunt gebruiken. De meeste browsers hebben verschillende mogelijkheden ter bescherming van de privésfeer. U kunt bijvoorbeeld de eerste aanbieders van cookies toestaan, maar cookies van derden weigeren of altijd een bericht vragen wanneer een website een cookie wil installeren. Een dergelijke uitschakeling van cookies leidt ertoe dat het plaatsen van nieuwe cookies niet mogelijk is. Dit voorkomt echter niet dat eerder geplaatste cookies toch verder op uw apparaat actief blijven totdat u alle cookies in uw browserinstellingen heeft verwijderd. De handleiding voor het beheer van cookies binnen uw browser vindt u gewoonlijk in de Help-functie van de browser of in de handleiding van uw smartphone of van het gebruikte vaste of mobiele product met internettoegang.

Daarnaast gebruiken we cookies om u bij volgende bezoeken te kunnen identificeren als u een account heeft of een afzonderlijke individuele toegang heeft tot onze aanbiedingen. Zo niet, dan moet u zich voor elk bezoek opnieuw aanmelden. De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser geregistreerd maar door uw Flash-plug-in. Daarnaast gebruiken we  HTML5 storage objects die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de noodzakelijke gegevens onafhankelijk van uw gebruikte browser op en hebben geen automatische einddatum. Als u geen verwerking van de Flash-cookies wilt moet u een daarvoor passende add-in installeren, bijvoorbeeld voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe-Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. Het gebruik van HTML5 storage objects kunt u voorkomen door uw browser in de privé-modus te gebruiken.

U heeft het recht om op elk moment het opnemen van meetgegevens door onze partners te blokkeren door gebruik te maken van de hieronder genoemde mogelijkheid van bezwaar (opt-out).

10. Informatie over uw recht van bezwaar volgens art. 21 AVG

Een door u gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kunt u op elk moment bij L-MOBI TALK herroepen. Dit geldt ook voor het herroepen van toestemmingsverklaringen die zijn afgegeven voordat de AVG van kracht werd, dus vóór 25/05/2018. Houd er rekening mee dat de herroeping alleen naar de toekomst toe effect heeft. Verwerkingen die voor het herroeping hebben plaatsgevonden worden er niet door beïnvloed.

Individuele gevallen-gerelateerd recht van bezwaar

U heeft het recht om redenen die volgen uit uw bijzondere situatie, op elk moment tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, die plaatsvindt op basis van art. 6 lid1 e AVG (gegevensverwerking in publiek belang) bezwaar te maken; dit geldt ook voor een op deze bepaling gestoelde profiling in de zin van art. 4 nr. 4 AVG. Als u bezwaar maakt, dan zullen we uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Voor zover we de verwerking van uw persoonsgegevens onderbouwen met de afweging van belangen kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking met name niet nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetgeen door ons telkens bij de volgende beschrijving van de functies wordt weergegeven. Bij het aantekenen van een dergelijk bezwaar verzoeken we om redenen aan te voeren waarom we uw persoonsgegevens niet zoals door ons uitgevoerd zouden moeten verwerken. In het geval van een gefundeerd bezwaar van uw kant beoordelen we de situatie en zullen we ofwel de gegevensverwerking staken c.q. aanpassen, of zullen we u onze dwingende gerechtvaardigde redenen voorleggen op basis waarvan we de verwerking moeten voortzetten.

Recht van bezwaar tegen een verwerking van gegevens voor direct marketing

In individuele gevallen verwerken we uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van direct marketing. U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens voor het doel van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profiling, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor doelen van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens niet meer voor deze doelen verwerken. Het bezwaar kan zonder vaste vorm worden gemaakt en moet indien mogelijk worden gericht aan: L-MOBI TALK AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen

11. Platform 161

Platform161 biedt advertentieweergavetechnologie waarmee klanten online reclame kunnen maken. Onze klanten zijn allerlei soorten bedrijven die zich bezighouden met online adverteren: adverteerders, advertentienetwerken, mediabureaus en uitgevers. Deze klanten kopen online advertentieruimte. Wanneer advertentieruimte wordt verkocht aan een klant van Platform161, voldoet de technologie van Platform161 aan deze transactie door de advertentie van een adverteerder (namens de klant) op die site weer te geven.In de praktijk kom je in contact met Platform161 wanneer je bijvoorbeeld via je computer, tablet of smartphone – een advertentie bekijkt die door Platform161 op een website is bediend.De advertenties die door Platform161 worden verzonden, worden verzonden vanuit het domein ads.creativeserving.com en / of ads.p161.net. https://platform161.com/cookie-and-privacy-policy/

12. Facebook

Facebook stelt organisaties in staat om advertenties te tonen aan gebruikers van haar platformen zoals Facebook.com en Instagram.com. Op onze websites maken wij gebruik van de advertentietechnologie van Facebook zodat wij onze campagnes beter kunnen meten, optimaliseren en relevanter kunnen maken voor onze gebruikers. Hiervoor worden door middels van een Facebook pixel o.a. cookies geplaatst waarmee geanonimiseerde subdoelgroepen – zogenaamde custom audiences – kunnen worden samengesteld voor gerichte advertentiecampagnes. De hiervoor gebruikte persoonsgegevens worden alleen met Facebook gedeeld en alleen na nadrukkelijke toestemming van gebruikers.

Meer informatie over de door Facebook verwerkte gegevens is te vinden op  https://www.facebook.com/about/privacy/ Hier kun je ook informatie vinden over hoe je je kunt afmelden voor custom audiences.

13. Verantwoordelijke plaats voor L-MOBI TALK mobile/ L-MOBI TALK is MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Duitsland.

L-MOBI TALKis een handelsnaam van L-MOBI TALK AG.