Disclaimer

L-MOBI TALK heeft de informatie op deze website (waaronder tarieven, productbeschrijvingen en productspecificaties, handleidingen en formulieren) met de uiterste zorg geformuleerd, maar sluit niet uit dat daarin fouten, onvolledigheden of verschrijvingen staan. L-MOBI TALK kan er niet voor instaan dat de informatie, diensten en/of programmatuur die op deze website worden aangeboden, geschikt zijn voor het doel waarvoor u deze wilt gebruiken. L-MOBI TALK en ALDI sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard en op welke grond dan ook, die verband houdt met het gebruik van deze website, de daarop aangeboden informatie, diensten en/of programmatuur dan wel die verband houdt met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Indien u van deze website gebruik maakt, accepteert u deze uitsluiting van aansprakelijkheid. 

Onze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor prepaid mobiele telecommunicatiediensten van L-MOBI TALK.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de navolgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis:Aanvullende Voorwaarden: eventuele voorwaarden die naast de Algemene Voorwaarden gelden ten aanzien van een specifieke aanbieding voor   L-MOBI TALK Diensten of ten aanzien van een specifieke L-MOBI TALK Dienst;Algemene Voorwaarden: de ze algemene voorwaarden;Apparatuur: elk apparaat (inclusief bijbehorende software) die door de Klant wordt aangewend voor gebruik van de L-MOBI TALK Diensten;Beltegoed: het voorafbetaalde bedrag ten bedrage waarvan de Klant gebruik kan maken van L-MOBI TALK Diensten;Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de L-MOBI TALK Diensten;L-MOBI TALK: de vennootschap naar Duits recht L-MOBI TALK AG, gevestigd te Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Duitsland;L-MOBI TALK: de handelsnaam waaronder L-MOBI TALK de L-MOBI TALKDiensten aanbiedt.  L-MOBI TALK Diensten: de door L-MOBI TALK geleverde openbare elektronische communicatiediensten met betrekking tot het directe transport van spraak en data van mobiele gebruikers van en naar aansluitpunten op het Netwerk of naar aansluitpunten op andere telefoonnetwerken;Netwerk: het openbare elektronische communicatienetwerk voor mobiele telecommunicatiediensten waarvan L-MOBI TALK bij de L-MOBI TALK Diensten gebruikmaakt;Overeenkomst: de tussen de Klant en L-MOBI TALK gesloten overeenkomst in verband met de levering en het gebruik van de L-MOBI TALK Diensten;Roaming: de mogelijkheid om in het buitenland via andere communicatienetwerken dan het Netwerk gebruik te maken van L-MOBI TALK Diensten;SIM-kaart: de Subscriber Identity Module kaart die, na plaatsing in de Apparatuur, de Klant de mogelijkheid biedt gebruik te maken van L-MOBI TALK Diensten;Website: alle pagina‘s die vallen onder het door L-MOBI TALK beheerde domein   www.L-mobimobile.nl 

2. Toepassing Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van L-MOBI TALK met betrekking tot L-MOBI TALK Diensten en op de Overeenkomst. Voor een specifieke aanbieding of voor specifieke L-MOBI TALK Diensten kan L-MOBI TALK Aanvullende Voorwaarden hanteren die door aanvaarding door de Klant van de betrokken aanbieding of door aanschaf door de Klant van de betrokken L-MOBI TALK Dienst worden aanvaard en dan eveneens van toepassing zijn op de Overeenkomst. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden prevaleren de bepalingen in de Aanvullende Voorwaarden.

2.2 Indien enig beding in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bedingen onverkort van toepassing.  L-MOBI TALK en de Klant in overleg een nieuw beding overeenkomen ter vervanging van het nietige c.q. vernietigde beding, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van het nietige c.q. vernietigde beding in acht worden genomen.

2.3 L-MOBI TALK kan de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden, Aanvullende Voorwaarden en de tarieven voor de L-MOBI TALK Diensten te allen tijde wijzigen. L-MOBI TALK maakt dergelijke wijzigingen in ieder geval via haar Website bekend. De wijzigingen treden in werking een maand na de bekendmaking of op een latere datum indien dat bij de bekendmaking wordt vermeld. Indien de Klant een wijziging niet accepteert, kan hij de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De opzegging moet L-MOBI TALKvoor de ingangsdatum van de wijziging hebben bereikt.

2.4 De in het vorige lid genoemde opzeggingsbevoegdheid geldt niet indien de wijziging: (i) in het voordeel is van de Klant of geen gevolgen heeft voor zijn rechtspositie, (ii) reeds bij het aangaan van de Overeenkomst was overeengekomen, zoals bijvoorbeeld de periodieke wijziging van tarieven op grond van factoren buiten de controle van L-MOBI TALK, of (iii) van overheidswege of op grond van toepasselijke wet- en regelgeving is vereist.

3. Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de verzegeling op de verpakking van de prepaid telefoonkaart verbreekt en zijn SIM-kaart activeert.

3.2 De Klant kan gebruik maken van de L-MOBI TALK Diensten zolang hij beschikt over Beltegoed en dit Beltegoed geldig is.

3.3 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of van een door de Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

3.4 De Klant kan zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van L-MOBI TALKL-MOBI TALK kan hieraan voorwaarden stellen.

3.5 L-MOBI TALK is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde.

4. Beltegoed

4.1 L-MOBI TALK biedt de Klant de mogelijkheid aan om het Beltegoed op te waarderen.  L-MOBI TALK stelt de bedragen vast waarmee Beltegoed kan worden opgewaardeerd en kan voor specifieke L-MOBI TALK Diensten afzonderlijke vormen van Beltegoed of wijzen van opwaardering hanteren. L-MOBI TALK kan de bedragen waarvoor kan worden opgewaardeerd, de vormen van Beltegoed en de wijzen van opwaardering wijzigen met inachtneming van een termijn van tenminste vier weken.

4.2 Indien niets anders vastgelegd in de Aanvullende Voorwaarden, is het Beltegoed op de SIM-kaart onbeperkt houdbaar indien de Klant minimaal één keer per 12 maanden na activering dan wel na de voorgaande opwaardering het Beltegoed opwaardeert. Indien de Klant het Beltegoed niet binnen 12 maanden opwaardeert, wordt het “bevroren” voor een periode van 3 maanden, waardoor de Klant alleen nog van  L-MOBI TALK Diensten gebruik kan maken voor zover daarvoor geen vergoeding geldt. Indien de Klant binnen die periode van 3 maanden het Beltegoed niet opwaardeert, verliest het dan resterende Beltegoed zijn geldigheid en zullen de L-MOBI TALK Diensten niet meer worden geleverd aan de Klant. Het Beltegoed en het telefoonnummer komen dan automatisch te vervallen, de SIM-kaart is niet meer te gebruiken en de Overeenkomst is dan beëindigd, zonder dat de Klant recht heeft op enige vorm van compensatie.

4.3 De Klant heeft gedurende de Overeenkomst noch bij beëindiging van de Overeenkomst recht op terugbetaling van (een deel van) het Beltegoed door L-MOBI TALK.

5. L-MOBI TALK Diensten

5.1 De L-MOBI TALK Diensten werken middels verspreiding van radiosignalen, waardoor de kwaliteit van de verbindingen niet overal en altijd kan worden gegarandeerd. De kwaliteit houdt onder andere verband met de gebruikte Apparatuur, de radiodekking van het Netwerk en atmosferische omstandigheden.  L-MOBI TALK garandeert niet de voortdurende beschikbaarheid of ongestoorde werking van het Netwerk of L-MOBI TALK Diensten. De Klant kan bij de Klantenservice van L-MOBI TALK en/of via de Website meer informatie verkrijgen over de gebruiksmogelijkheden, de kwaliteit en de beschikbaarheid van het Netwerk en L-MOBI TALK Diensten.

5.2 L-MOBI TALK biedt de mogelijkheid van Roaming aan in bepaalde landen buiten Nederland. De lijst van deze landen is via de Website en de Klantenservice van L-MOBI TALK te raadplegen en kan door L-MOBI TALK van tijd tot tijd worden aangepast. De Klant kan in de betreffende landen gebruik maken van Roaming met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die in de desbetreffende landen gelden.  L-MOBI TALK garandeert niet de beschikbaarheid en kwaliteit van dienstverlening bij Roaming en kan de mogelijkheid tot Roaming met betrekking tot bepaalde L-MOBI TALK Diensten uitsluiten of nader beperken. De toepasselijke tarieven bij Roaming zijn op de Website of via de Klantenservice van L-MOBI TALK te raadplegen en zijn aan verandering onderhevig.

5.3 L-MOBI TALK garandeert geen minimumsnelheid voor dataverkeer en kan een datalimiet instellen.  L-MOBI TALK kan de vertrouwelijkheid van gegevens bij gebruik van het Internet niet garanderen. De Klant onderkent dat het gebruik van het Internet met behulp van de L-MOBI TALK Diensten risico‘s met zich meebrengt. Deze risico‘s zijn in algemene zin beschreven op de Website.

5.4 L-MOBI TALK behoudt zich het recht voor om zijn aanbod van L-MOBI TALK Diensten aan te passen, bepaalde L-MOBI TALK Diensten af te schaffen of te vervangen door andere diensten. Om de prijs, functionaliteit, kwaliteit en/ of continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, is L-MOBI TALK voorts gerechtigd om alle Klanten over te zetten naar het netwerk en/of de netwerkdiensten van een andere aanbieder. Dergelijke aanpassingen, afschaffingen, vervangingen of overzettingen zullen vooraf door L-MOBI TALK aan de Klant worden meegedeeld en L-MOBI TALK zal zich inspannen deze met zo min mogelijk overlast voor de Klant uit te voeren.

6. Rechten en verplichtingen van de Klant

6.1 De Klant dient de L-MOBI TALK Diensten te gebruiken als een normaal zorgvuldige gebruiker, met naleving van de Overeenkomst, de toepasselijke wettelijke bepalingen en de gebruiken inzake openbare orde en goede zeden. Tevens is de Klant gehouden redelijke instructies van L-MOBI TALK of van daartoe bevoegde toezichthoudende of justitiële autoriteiten op te volgen.

6.2 De Klant is verantwoordelijk voor de geschiktheid van door de Klant gebruikte Apparatuur en voor de beveiliging van die Apparatuur tegen onbevoegd gebruik.

6.3 De Klant is uitsluitend gerechtigd tot een normaal gebruik van de L-MOBI TALK Diensten. “Normaal gebruik” wil zeggen mobiel bel- en/of dataverkeer geïnitieerd vanaf een mobiel toestel (of een ander mobiel apparaat waarmee bel-en/of data verkeer geïnitieerd kan worden). In het bijzonder zal de Klant zich onthouden van gebruik van de L-MOBI TALK Diensten: (i) voor (technische) kunstgrepen, waaronder het gebruik ten behoeve van niet-mobiele apparatuur zoals SIMboxen, GSM gateways of ten behoeve van automatische oproepsystemen, (ii) voor wederverkoop, (iii) op een wijze waardoor schade of hinder wordt toegebracht aan L-MOBI TALK of derden, en/of (iv) op een wijze waardoor het functioneren of de integriteit van het Netwerk of de systemen van L-MOBI TALK worden bedreigd dan wel het Netwerk of de systemen van L-MOBI TALK onevenredig worden belast. L-MOBI TALK behoudt zich het recht voor om in geval van ander dan normaal gebruik de levering van L-MOBI TALK Diensten zonder voorafgaande waarschuwing op te schorten of te beëindigen.

6.4 Om misbruik te voorkomen, dient de Klant onmiddellijk bij ontvangst van zijn SIM-kaart de standaard pincode te vervangen door een persoonlijke pincode. De Klant is verantwoordelijk voor de strikte geheimhouding van deze pincode.

6.5 De door L-MOBI TALK aan de Klant ter beschikking gestelde SIM-kaart is en blijft eigendom van L-MOBI TALK. Het kopiëren of op enigerlei wijze aanpassen van de SIM-kaart is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van L-MOBI TALK.

6.6 De Klant dient zorgvuldig met de SIM-kaart om te gaan en deze zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegd gebruik, verlies, beschadiging en diefstal. In geval van onbevoegd gebruik, diefstal, verlies of beschadiging van de SIM-kaart dient de Klant L-MOBI TALK daarvan onverwijld in kennis te stellen. Op verzoek van de Klant en na betaling van de hiermee gemoeide kosten, ontvangt de Klant van L-MOBI TALK bij diefstal, verlies of beschadiging een nieuwe SIM-kaart.

6.7 De Klant is aansprakelijk voor de kosten voor het gebruik van L-MOBI TALK Diensten met behulp van de aan de Klant verstrekte SIM-kaart, ook al geschiedt dat gebruik zonder toestemming van de Klant.

6.8 L-MOBI TALK is gerechtigd het gebruik van een SIM-kaart zonder voorafgaande mededeling aan de Klant te blokkeren in geval van (een vermoeden van) misbruik van die SIM-kaart. Alle kosten die verband houden met het blokkeren en opnieuw aansluiten van een SIM-kaart zijn voor rekening van de Klant.

7. Telefoonnummers en nummerbehoud

7.1 L-MOBI TALK wijst de Klant een telefoonnummer toe. L-MOBI TALK is gerechtigd het telefoonnummer van de Klant om zwaarwegende redenen, waaronder wordt begrepen veranderde wet- en regelgeving, of op instructie van het bevoegde gezag in te trekken of te wijzigen.

7.2 De Klant kan L-MOBI TALK middels een daartoe bestemd formulier, dat via de Website en de Klantenservice van L-MOBI TALK beschikbaar wordt gesteld, verzoeken een telefoonnummer te behouden dat de Klant bij een andere aanbieder van mobiele communicatiediensten in gebruik heeft, als de Klant de overeenkomst met die aanbieder beëindigt en die aanbieder zijn medewerking verleent aan portering van het nummer. Bij rechtmatige beëindiging van de Overeenkomst en mits de Klant al zijn verplichtingen jegens L-MOBI TALK is nagekomen, kan de Klant het telefoonnummer behouden voor gebruik bij een andere aanbieder indien de Klant daartoe voor beëindiging een verzoek richt tot de andere aanbieder.

7.3 Het porteren van nummers is mede afhankelijk van de medewerking van de betrokken andere aanbieder. L-MOBI TALK is niet aansprakelijk in het geval nummerportering niet slaagt of wordt vertraagd.

8. Tarieven

8.1 De Klant is L-MOBI TALK vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van de  L-MOBI TALK Diensten volgens de daarvoor vastgestelde en bekendgemaakte tarieven. De verschuldigde vergoedingen worden verhoogd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen zoals deze van tijd tot tijd gelden. De verschuldigde vergoedingen worden door L-MOBI TALK in mindering gebracht op het Beltegoed van de Klant. 8.2 Voor de vaststelling van de door de Klant verschuldigde vergoedingen als bedoeld in het vorige lid zijn de gegevens uit de administratie van L-MOBI TALK beslissend, tenzij de Klant de onjuistheid daarvan aantoont.8.3 De Klant kan de actuele tarieven inzien via de Website of opvragen via de Klantenservice van L-MOBI TALK.

9. Opschorting

9.1 L-MOBI TALK is gerechtigd de levering van L-MOBI TALK Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien de Klant zijn contractuele verplichtingen jegens L-MOBI TALK niet of niet tijdig nakomt.

9.2 De opschorting vindt plaats zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige compensatie. De opschorting eindigt, behoudens bijzondere omstandigheden, indien de Klant binnen een door L-MOBI TALK gestelde redelijke termijn zijn verplichtingen alsnog is nagekomen. L-MOBI TALK kan vervolgens nadere voorwaarden stellen. Alle kosten die verband houden met de opschorting zijn voor rekening van de Klant.

9.3 Indien L-MOBI TALK vaststelt dat de Klant binnen een redelijke termijn, na daartoe door L-MOBI TALK schriftelijk te zijn verzocht, zijn verplichtingen niet alsnog is nagekomen, kan L-MOBI TALK de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.

10. Wijzigingen, Storingen en Onderhoud

10.1 L-MOBI TALK kan de (technische en functionele) eigenschappen van de L-MOBI TALK Diensten en/of het Netwerk wijzigen. L-MOBI TALK kan voorts ten behoeve van onderhoud, instandhouding, uitbreiding of wijziging van het Netwerk en/of de L-MOBI TALK Diensten (de mogelijkheid tot) het gebruik van L-MOBI TALK Diensten geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen. L-MOBI TALK zal een eventuele onderbreking van de dienstverlening tijdig van tevoren bekendmaken, indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

10.2 Eventuele storingen aan het Netwerk en/of de L-MOBI TALK Diensten zullen zo spoedig mogelijk worden onderzocht, waarbij L-MOBI TALK zich zal inspannen om de storing zo spoedig mogelijk te (laten) verhelpen.

10.3 De kosten van storingsonderzoek en herstel aan het Netwerk komen voor rekening van L-MOBI TALK. Deze kosten komen voor rekening van de Klant indien uit het onderzoek blijkt, dat de storing zich bevindt in de Apparatuur van de Klant, dan wel het gevolg is van een handelen door de Klant in strijd met zijn contractuele verplichtingen jegens L-MOBI TALK.

10.4 In geval van beëindiging, intrekking of wijziging van de benodigde vergunningen terzake de L-MOBI TALK Diensten of het Netwerk, of indien technische of bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken, is L-MOBI TALK gerechtigd de levering van  L-MOBI TALK Diensten en de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

11. Aansprakelijkheid Klant

11.1 De Klant is aansprakelijk voor de schade die L-MOBI TALK lijdt als gevolg van onrechtmatig handelen door de Klant of handelen door de Klant in strijd met zijn contractuele verplichtingen jegens L-MOBI TALK.

11.2 De Klant vrijwaart L-MOBI TALK tegen aanspraken van derden, voor zover deze aanspraken zijn terug te voeren op enig onrechtmatig handelen door de Klant of enig handelen door de Klant in strijd met zijn contractuele verplichtingen jegens L-MOBI TALK.

12. Aansprakelijkheid L-MOBI TALK

12.1 L-MOBI TALK is jegens de Klant niet aansprakelijk voor enige schade, op welke grondslag deze ook wordt gevorderd, behoudens indien en voor zover aansprakelijkheid van L-MOBI TALKin de volgende leden van dit artikel is voorzien.

12.2 Met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel, is L-MOBI TALK in verband met een aan L-MOBI TALK toerekenbare tekortkoming of in verband met onrechtmatig handelen door L-MOBI TALK jegens de Klant slechts aansprakelijk voor directe schade tot een maximumbedrag van € 500,– per schadeveroorzakende gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen. Onder directe schade wordt in het kader van dit artikel uitdrukkelijk niet begrepen gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, omzet- of winstderving, bedrijfsstagnatie, schade door verlies aan goodwill of klanten, of schade door verlies of verminking van gegevens.

12.3 Indien als gevolg van een schadeveroorzakende gebeurtenis of reeks samenhangende gebeurtenissen meer dan één vordering ontstaat van klanten van L-MOBI TALK, dan is de aansprakelijkheid van L-MOBI TALK ten aanzien van al haar Klanten gezamenlijk beperkt tot een bedrag van € 500.000,– voor die gebeurtenis of reeks samenhangende gebeurtenissen en tot een maximumbedrag van € 1.000.000,– per kalenderjaar. L-MOBI TALK is in zodanig geval slechts verplicht de aan L-MOBI TALK toerekenbare directe schade per Klant naar evenredigheid te voldoen.

12.4 De Klant dient schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk één jaar nadat deze aan de Klant bekend is geworden schriftelijk aan L-MOBI TALK te hebben gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat een eerdere melding van die schade in redelijkheid niet van hem kon worden verwacht.

12.5 L-MOBI TALK is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door de Klant van diensten van derden met behulp of door middel van de L-MOBI TALK Diensten en evenmin voor schade die voortvloeit uit het onjuist adviseren door de Klantenservice van L-MOBI TALK.

12.6 Onverminderd de voorgaande leden van dit artikel, is L-MOBI TALK slechts aansprakelijk voor schade die naar objectieve maatstaven redelijkerwijze te voorzien was op het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

12.7 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover het schade betreft die is veroorzaakt door opzet of bewuste nalatigheid door L-MOBI TALK dan wel indien en voor zover de aansprakelijkheid van L-MOBI TALK voor de betrokken schade op grond van dwingendrechtelijke bepalingen onder het toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

13. Persoonsgegevens

13.1 Door L-MOBI TALK bij het aangaan of uitvoeren van de Overeenkomst verzamelde (persoons)gegevens, verkeersgegevens en locatiegegevens worden in het kader van de bedrijfsvoering van L-MOBI TALK en met inachtneming van de pirvacyverklaring van L-MOBI TALK, zoals gepubliceerd op de Website, verwerkt ten behoeve van:

het aanbieden en uitvoeren van de L-MOBI TALK Diensten;het aangaan en (doen) nakomen van contractuele verplichtingen;het voldoen aan wettelijke verplichtingen;het voorkomen, opsporen en bestrijden van fraude of onregelmatigheden;klachtbehandeling en geschilbeslechting;marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot elektronische communicatiediensten, alsmede de levering van toegevoegde waardediensten, mits de Klant daarvoor toestemming heeft verleend en met dien verstande dat deze toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken;het bevorderen van een efficiënte inrichting van bedrijfsprocessen binnen L-MOBI TALK.

13.2 De Klant heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens en kan bij de Klantenservice van L-MOBI TALK nadere informatie inwinnen over de verwerking van zijn of haar (persoons)gegevens.

13.3 L-MOBI TALK verstrekt slechts persoonsgegevens aan derden: (i) voor de uitvoering van de Overeenkomst en andere in artikel 13.1 genoemde doeleinden; (ii) indien wettelijke voorschriften daartoe verplichten, (iii) op grond van dringende en gewichtige redenen, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de Klant daarmee niet onevenredig wordt geschaad en/of (iv) indien L-MOBI TALK de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een derde.

13.4 L-MOBI TALK treft passende technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van de L-MOBI TALK Diensten, welke maatregelen nader uiteen zijn gezet op de Website en onder meer ertoe strekken om de persoonsgegevens van de Klant te beschermen tegen onbedoelde of niet toegestane opslag, verwerking, toegang, verstrekking, wijziging, verlies of vernietiging. Bij inbreuken op de beveiliging met nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of voor de continuïteit van de L-MOBI TALK Diensten zal L-MOBI TALK de ACM en eventuele andere toezichthoudende autoriteiten daarvan in kennis stellen. Indien een dergelijke inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de Klant, zal L-MOBI TALK zich inspannen om de Klant eveneens onverwijld daarvan in kennis stellen.

14. Geschillenregeling

14.1 Geschillen tussen de Klant en L-MOBI TALK over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst (inclusief de Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden) kunnen zowel door de Klant als door L-MOBI TALK worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

14.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Klant zijn klacht eerst schriftelijk aan L-MOBI TALK heeft voorgelegd. L-MOBI TALK zal binnen dertig dagen na ontvangst van de brief schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal L-MOBI TALK de Klant binnen die termijn schriftelijk kenbaar maken wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk wordt gezonden.

14.3 Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van L-MOBI TALK dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het tweede lid had moeten worden gereageerd, kan de Klant het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.

14.4 Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is L-MOBI TALK aan deze keuze gebonden. Indien L-MOBI TALK het geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, zal L-MOBI TALK de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Indien de Klant niet of niet binnen voornoemde termijn reageert, is L-MOBI TALK gerechtigd het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

14.5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

15. Toepasselijk recht

15.1 Het Nederlandse recht is van toepassing op de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden.


Internetveiligheid

Internetveiligheid

 Als u gebruik maakt van internet, bijvoorbeeld via L-MOBI TALK prepaid mobiel internet, dan dient u zich bewust te zijn van de risico’s die daaraan verbonden kunnen zijn. Wij hebben hieronder een aantal belangrijke risico’s voor u op een rijtje gezet en de maatregelen die u zou kunnen treffen om die risico’s te beperken of te voorkomen. Actuele informatie en achtergrondinformatie over de risico’s van internetgebruik kunt u onder meer vinden op  www.waarschuwingsdienst.nl , een site van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en op  www.digibewust.nl , een initiatief van de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en diverse maatschappelijk organisaties. 

Risico’s op het internet 

Netneutraliteit

Veilig en betrouwbaar mobiel internet via ALDI TALK

 Als klant van L-MOBI TALK maakt u gebruik van het mobiele netwerk van KPN. Mobiel internet wordt steeds belangrijker. Daarom beschermt KPN u en het netwerk met beveiligingsmaatregelen, en waarborgt het de dienstverlening door capaciteit (beschermende) maatregelen. Sinds 1 januari 2013 is in de Telecommunicatiewet het onderwerp Netneutraliteit opgenomen. Dit betekent o.a. dat er binnen de internettoegangsdienst niets geblokkeerd mag worden en dat verschillende verkeersstromen gelijk behandeld moeten worden. Hierop zijn tevens uitzonderingen benoemd. Zo mag er bij netwerkcongestie de snelheid worden beperkt mits daarbij gelijke soorten verkeer gelijk worden behandeld. Ook mag een internet aanbieder onder voorwaarden ongevraagde communicatie en ander kwaadaardig internetverkeer blokkeren. Tenslotte mag ten uitvoering van een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel de toegang worden belemmerd. In het vervolg van dit stuk leggen we u graag uit in hoeverre en waarom KPN gebruik maakt van de genoemde uitzonderingsmogelijkheden, en wat u daar als gebruiker van merkt. 


Beveiliging van de internetverbinding en randapparatuur 

Op het KPN netwerk wordt een zogenaamde firewall voor inkomend verkeer toegepast op mobiele internet diensten. De firewall voorkomt dat derden ongevraagd data naar uw mobiele aansluiting kunnen sturen, en daarmee ongewenste data volumes en kosten voor u veroorzaken. Daarnaast houdt de firewall andere bedreigingen vanuit het internet tegen. 


Bescherming tegen DDOS aanvallen

 Als er een DDOS (Distributed Denial Of Services) aanval vanaf internet op het KPN netwerk plaatsvindt, kan KPN ingrijpen door het kwaadaardige verkeer selectief te onderscheppen. Daarbij kijkt KPN naar patronen om kwaadaardig verkeer van legitiem verkeer te kunnen onderscheiden en te blokkeren. Hiermee beschermt KPN zijn netwerk, en is er geen risico op onderbreking van de dienstverlening voor u. 


Tegengaan van ongevraagde berichten (spambestrijding) 

Wereldwijd is een groot deel (geschat wordt wel meer dan 90%) van het e-mailverkeer ongewenst verkeer. KPN en u hebben er groot belang bij dat er maatregelen worden getroffen om deze ‘spam’ zoveel mogelijk van het netwerk te weren. Niet alleen wordt daarmee voorkomen dat e-mailboxen ongewenst snel vol raken, maar als uit een netwerk heel veel spam-berichten worden verspreid zullen andere netwerkaanbieders in de wereld ertoe overgaan al het e-mailverkeer van dat netwerk te blokkeren (‘blacklisting’). KPN treft daarom maatregelen om zoveel mogelijk spam tegen te gaan. Veel internet service providers blokkeren standaard Poort 25, en dus mail vanuit het internet om de verspreiding van spam tegen te gaan. Poort 25 wordt gebruikt door e-mailprogramma’s zoals Outlook om mail te versturen via een mailserver (SMTP). Om u als mobiele klant van KPN toch de mogelijkheid te bieden mail te versturen vanuit uw account op uw smartphone zal KPN zorgen voor aflevering van mail, ontdaan van spam voor ruim 200 van deze internet service provider mail servers. KPN blokkeert dus geen Poort 25 t.b.v. mail vanuit de mobiele telefoon. Het uitgaande e-mailverkeer naar de SMTP server van KPN is niet geblokkeerd tenzij KPN Spam of “abuse” detecteert. Net als bij de bescherming tegen DDOS aanvallen kan KPN ingrijpen door het Spam verkeer selectief te onderscheppen. Daarbij kijkt KPN naar patronen om Spam verkeer van legitiem e-mail verkeer te kunnen onderscheiden en te blokkeren. 


Maatregelen om capaciteit te waarborgen

 Indien er een hoge piek in het internetverkeer optreedt, kan het voorkomen dat er congestie optreedt. Ook bij een storing in (een deel van) het netwerk kan het voorkomen dat er minder capaciteit beschikbaar is en er congestie optreedt. Congestie kan verschillend worden ervaren, naast het gebruikers verkeer (data en spraak) is er ook signalering nodig. Dit is benodigd om een verbinding tot stand te brengen en zal volgens de standaard waar nodig voorgaan om communicatie mogelijk te maken op de stromen van spraak en data. Binnen het internetverkeer wordt door KPN echter geen onderscheid gemaakt in verkeersstromen. Vanwege de schaarste aan IPv4 adressen ontstaan door de groeiende behoefte aan mobiel internet toegang en om de capaciteit van internettoegang zo goed mogelijk te laten zijn past KPN “Carrier Grade NAT” toe op mobiele internetdiensten. 


Gebruik van internationale standaarden

 KPN streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Wij investeren daarom in een mobiel netwerk dat is ingericht volgens de geldende internationale technische standaarden. Volgens die standaarden worden spraak (traditionele telefonie) en de zogenaamde signalering (noodzakelijke uitwisseling van gegevens tussen netwerk en randapparaat om de dienst mogelijk te maken, inclusief sms) iets anders behandeld dan de data (internet) dienstverlening. Zie voor de internationale standaarden, bijvoorbeeld de volgende websites:


GSMA;

ETSI en het 3G Partnering Program (3GPP);

In het GSM (‘2G’) radionetwerk betekent dit dat er in het radionetwerk tijdslots worden toegewezen aan signalering, spraak en data. In het UMTS (’3G’) radionetwerk betekent dit dat spraak in een andere Quality of Service (QoS) klasse wordt ingedeeld dan data (ETSI 3GPP TS 23.107). Bij mobiele netwerken is er vooraf geen speciale capaciteit gereserveerd voor klanten in het (radio)netwerk. De capaciteit wordt altijd gelijk verdeeld onder klanten die het netwerk gelijktijdig gebruiken. KPN bepaalt de noodzakelijke capaciteit van het mobiele netwerk op basis van het verwachte gebruik. Dit wordt bepaald aan de hand van verwachte aantal klanten en de trend in het waargenomen piekverkeer. Uitbreidingen worden tijdig opgestart binnen de capaciteits- en planningsrichtlijnen.

 Naleving wettelijke verplichtingen

 Tot slot zorgt KPN voor uitvoering van wettelijke maatregelen zoals de uitvoering van gerechtelijke bevelen. KPN zal toegang tot bepaalde sites nooit blokkeren tenzij een gerechtelijk bevel daartoe dwingt.